Phoenixsoft Corporation : บริษัท ฟินิกซ์ซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด พัฒนาระบบ ออกแบบเว็บไซต์ - Limit Pages

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ ( Limitation of Liability )

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของเว็บไซต์ Phoenixsoft เป็นถ้อยแถลงที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุและจำกัดขอบเขตของสิทธิ์และข้อผูกพันที่อาจมีการใช้งานและบังคับใช้โดยกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางกฎหมายด้วย

เนื้อหาทั้งหมด รวมถึงแต่จำกัดเฉพาะข้อความ ภาพถ่าย รูปกราฟิก และข้อมูลตัวเลขต่างๆ ในเว็บไซต์ของ Phoenixsoft อาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิค การสะกดผิด รวมถึงข้อผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนในลักษณะอื่นใด Phoenixsoft จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนดังกล่าว เว็บไซต์ของ Phoenixsoft ทุกแห่งจัดเตรียมเนื้อหาและข้อมูลเหล่านี้ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ และมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการให้ข้อมูลโดยทั่วไปเท่านั้น

Phoenixsoft ไม่ให้การรับประกันในทุกรูปแบบ ทั้งโดยตรงหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันความถูกต้อง การมีกรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิดสิทธิ์ หรือการรับประกันโดยนัยถึงประโยชน์ในการใช้สอยโดยทั่วไปหรือประโยชน์ในการใช้สอยเฉพาะด้าน คุณต้องตกลงที่จะไม่เรียกร้องให้ Phoenixsoft รับผิดชอบใดๆ ต่อผลจากการกระทำของคุณ ซึ่งคุณอาจทำไปเพราะรับทราบข้อมูลจากเว็บไซต์ของ Phoenixsoft 

นอกจากนี้ Phoenixsoft ขอปฏิเสธความรับผิดชอบและการรับประกันใดๆ ว่าข้อมูลในเว็บไซต์ของ Phoenixsoft ทุกแห่งจะพร้อมให้บริการอย่างไม่ติดขัดหรือปราศจากข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่เข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของ Phoenixsoft จะไม่มีไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ  Phoenixsoft อาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ Phoenixsoft ไม่มีภาระหน้าที่ในการอัปเดตเนื้อหาให้ทันสมัย

1. การยอมรับข้อกำหนดของเรา

การใช้งานซอฟต์แวร์ บริการ และเว็บไซต์ของ Phoenixsoft ของคุณ ซึ่งเรียกโดยรวมในเอกสารนี้ว่า "บริการ" จะได้รับการควบคุมโดยข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณกับ Phoenixsoft ทั้งนี้ไม่รวมบริการที่ Phoenixsoft มอบให้คุณ (ภายใต้ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหาก) "Phoenixsoft" หมายถึงบริษัท Phoenixsoft Corporation CO,.LTD. ซึ่งสถานประกอบธุรกิจหลักตั้งอยู่ที่ 88/40 หมู่ 1 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ประเทศไทย เอกสารฉบับนี้อธิบายถึงวิธีการทำข้อตกลง และกำหนดข้อกำหนดบางประการของข้อตกลงนั้น

การเข้าชมเว็บไซต์ของ Phoenixsoft แห่งใดก็ตาม รวมถึงการดู เข้าถึง หรือใช้บริการใดๆ หรือข้อมูลที่สร้าง รวบรวม หรือส่งให้ Phoenixsoft ถือว่าคุณตกลงที่จะอยู่ภายใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ ถ้าคุณไม่ต้องการอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของเรา ทางเลือกเดียวที่คุณทำได้คือไม่เข้าถึง รับชม หรือใช้งานบริการใดๆ ของ Phoenixsoft คุณเข้าใจ ตกลง และรับทราบว่าข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคุณและ Phoenixsoft ซึ่งการที่คุณใช้บริการของ Phoenixsoft ก็ถือเป็นการสรุปได้ว่าคุณยอมรับข้อตกลงนี้ 

2. การให้บริการ

คุณตกลงและรับทราบว่า Phoenixsoft มีสิทธิ์แก้ไข ปรับปรุง หรือยุติบริการใดๆ ของตนภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ แม้การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลให้คุณเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในบริการไม่ได้ นอกจากนี้ คุณตกลงและรับทราบว่า Phoenixsoft มีสิทธิ์มอบบริการให้คุณผ่านบริษัทในเครือหรือหน่วยงานพันธมิตร

3. กรรมสิทธิ์

คุณรับทราบและตกลงว่า Phoenixsoft อาจมีข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นความลับ ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสิทธิบัตรที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและสนธิสัญญาทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ Phoenixsoft อนุญาตให้คุณดูและทำสำเนาเนื้อหาของบริษัทได้ 1 ชุดเพื่อการใช้งานส่วนตัวแบบออฟไลน์ โดยจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ห้ามขาย ทำซ้ำ หรือแจกจ่ายเนื้อหาของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้ของบุคคลภายนอกใดๆ เป็นทรัพย์สินของผู้ที่เป็นเจ้าของ เราขอสงวนสิทธิ์อื่นใดที่ไม่ได้มอบให้เป็นการเฉพาะ

4. การยุติข้อตกลง

ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่องจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะยุติข้อตกลง ซึ่งทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ และจะยุติเมื่อไหร่ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล ส่วนข้อกำหนดที่จะต้องมีผลต่อไปหลังจากยุติข้อตกลงแล้ว ก็จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ

5. ข้อปฏิเสธการรับประกัน

คุณเข้าใจและตกลงว่าคุณใช้บริการของ Phoenixsoft โดยยินดีแบกรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว และบริการของเรานั้นอยู่ในรูปแบบ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" Phoenixsoft จะไม่รับประกันใดๆ ทั้งโดยตรงหรือโดยนัย รวมถึงไม่สนับสนุนหรือรับรองการทำงานของเว็บไซต์ ข้อมูล เนื้อหา วัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ของ Phoenixsoft ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยถึงประโยชน์ในการใช้สอยโดยทั่วไปหรือประโยชน์ในการใช้สอยเฉพาะด้าน และการรับประกันว่าจะไม่ละเมิดสิทธิ์ นอกจากนี้ยังไม่รับประกันว่าการเข้าถึงหรือใช้งานบริการจะปราศจากข้อขัดข้องหรือข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าข้อบกพร่องของบริการจะได้รับการแก้ไข

6. การจำกัดความรับผิด

คุณเข้าใจและตกลงว่า Phoenixsoft และบริษัทในเครือหรือบริษัทพันธมิตรจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ เกิดขึ้นเป็นผลสืบเนื่อง หรือเกิดจากการลงโทษ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร การขัดจังหวะทางธุรกิจ ชื่อเสียงหรือค่าความนิยมของธุรกิจ การสูญเสียโปรแกรมหรือข้อมูล หรือการสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ ซึ่งเกิดจากการใช้หรือไม่สามารถใช้บริการหรือข้อมูล การไม่สามารถใช้บริการหรือไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ชั่วคราวหรือถาวร การลบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเนื้อหาหรือข้อมูล หรือความล้มเหลวในการจัดเก็บเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ข้อจำกัดข้างต้นจะมีผลบังคับใช้เสมอ ไม่ว่า Phoenixsoft จะได้รับทราบหรือควรตระหนักถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว ในเขตอำนาจศาลที่ไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ การรับผิดชอบของ Phoenixsoft จะจำกัดแค่ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น

7. เขตอำนาจศาล

คุณเข้าใจและตกลงอย่างชัดแจ้งว่าจะยอมตนผูกพันในเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจเหนือตัวบุคคลและมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินคดี ซึ่งเป็นศาลของประเทศ รัฐ จังหวัด หรืออาณาเขตที่ Phoenixsoft มีสิทธิ์เลือกแต่เพียงผู้เดียวเพื่อทำหน้าที่ตัดสินข้อพิพาททางกฎหมายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้หรือการใช้บริการจาก Phoenixsoft ของคุณ ถ้าศาลพิจารณาคดีมีกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ที่ทำให้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ไม่เป็นผล ข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกนำออกจากข้อตกลง และข้อกำหนดอื่นๆ ก็จะยังมีผลใช้งานได้ต่อไป

8. การเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์

คุณเข้าใจและตกลงว่าข้อกำหนดข้างต้นประกอบกันขึ้นเป็นข้อตกลงโดยทั่วไปที่มีความสมบูรณ์ระหว่างคุณและ Phoenixsoft คุณอาจต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเมื่อใช้งาน ซื้อ หรือเข้าถึงบริการอื่นๆ บริการของพันธมิตร รวมถึงเนื้อหาหรือข้อมูลของบุคคลภายนอก

9. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

Phoenixsoft สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราว โดยเป็นไปตามวิจารณญาณของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของเราจะมีผลบังคับใช้ในวันที่มีการประกาศ และการที่คุณใช้บริการของ Phoenixsoft ต่อไปหลังจากข้อกำหนดมีการเปลี่ยนแปลง ก็ถือว่าคุณตกลงที่จะผูกพันโดยข้อกำหนดดังกล่าว

โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ: 

การใช้คุกกี้