Phoenixsoft Corporation : บริษัท ฟินิกซ์ซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด พัฒนาระบบ ออกแบบเว็บไซต์ - Limitpalangphatthalung Pages

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ - โฆษณาพลังพัทลุง ( Limitation of Liability - Palang Phatthalung Advertisement)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของ บริษัท ฟินิกซ์ซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำหรับการโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของ พลังพัทลุง

การว่าจ้าง

บริษัท ฟินิกซ์ซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับว่าจ้างให้ลงโฆษณาในช่องทางต่างๆ สำหรับการหาเสียงเลือกตั้งของ พลังพัทลุง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

บริษัท ฟินิกซ์ซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นเพียงผู้รับจ้างในการลงโฆษณาตามช่องทางต่างๆ เท่านั้น โดย พลังพัทลุง โดย นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร เป็นผู้ดูแลเนื้อหา และรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากเนื้อหานั้นทั้งหมด